Uz postojeće obuke uživo, Fond će od sada realizovati i onlajn obuke.  Predavanja u okviru onlajn obuka će se sprovoditi tokom tri radna dana, dok će tokom dva dodatna radna dana polaznici raditi praktične vežbe.
Cilј obuke je da se učesnici osposobe za upravlјanje fondovima Evropske unije, nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Tokom obuka polaznici će razviti veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Onlajn obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ osposobiće polaznike da pravovremeno identifikuju uspešne projektne ideje, da budu informisani o aktuelnim pozivima, kao i da prevaziđu sve poteškoće prilikom formulisanja i podnošenja predloga projekata.

Učesnici će nakon završene obuke biti u mogućnosti da:
•    samostalno pretoče projektnu ideju u predlog projekta po EU zahtevima,
•    izrade logičku matricu projekta,
•    izrade budžet projekta po metodologiji EU,
•    kreiraju konkretne projektne predloge u skladu sa pravilima funkcionisanja i finansiranja iz pretpristupnih fondova i programa Evropske unije,
•    prepoznaju sistem evaluacije predloga projekata,
•    konkurišu u programima prekogranične saradnje i drugim EU programima,
•    putem evropskih projekata utiču na unapređivanje svoje zajednice.

Kome su namenjene onlajn obuke?
•    Državna uprava (vladine, pokrajinske institucije, lokalne samouprave itd.),
•    Razvojne agencije,
•    Privredne komore,
•    Organizacije civilnog društva,
•    Obrazovne institucije,
•    Naučno-istzraživačke institucije,
•    Turističke organizacije,
•    Svim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici EU sredstava.

Dodatne informacije zakazivanje:

Sanja Čuturilov Veselinović
Tel: +381 21 310 20 81
El. pošta: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

Jovana Kontić
Tel: +381 21 310 20 81
El. pošta: kontic@vojvodinahouse.eu
Vreme događaja: radnim danima od 09 do 11č 30min