Završena obuka za pisanje evropskih projekata u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine

Po završetku obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održanoj za zaposlene u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, uspešnim polaznicima seminara dodeljeni su sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom petodnevne obuke koju su održali predstavnici Fonda, polaznici su imali priliku da se teorijski i kroz interaktivne radionice upoznaju sa Instrumentom za pretpristupnu pomoć, programima prekogranične saradnje, logičkom matricom kao instrumentom u okviru pristupa logičkog okvira, osnovnim principima u budžetiranju projekata finansiranih iz EU sredstava, aplikacionim formularima, propratnom dokumentacijom, kao i procesom odabira i evaluacije projektnih predloga. Tokom obuke polaznicima je ostavljena mogućnost da se dodatno konsultuju sa stručnim timom za projekte u okviru Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Glavni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju pretpristupnih fondova EU.