Završena obuka ” Mogućnosti i šanse sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine u EU projektima“

Glavni cilj petodnevnog kursa bio je da osposobi učesnike, predstavnike tridesetak sportskih udruženje s teritorije čitave Vojvodine, za upravljanje fondovima Evropske unije, omogući im da samostalno formulišu projekte i programe i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i raspoloživih finansijskih mogućnosti. Tokom kursa polaznici su razvili veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji razvojnih projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Učesnici su nakon kursa osposobljeni da prepoznaju sledeće ciljeve:

– Predstavljanje značaja pretpristupnih instrumenata Evropske unije,

– Upoznavanje sa načinom upravljanja, osnovnim karakteristikama i programiranjem raspoloživih fondova u okviru pretpristupne pomoći EU,

– Upoznavanje sa konceptima programa prekogranične saradnje,

– Upoznavanje i praktična primena pristupa logičke matrice u formulisanju i razvijanju projektne ideje,

– Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management),

– Upoznavanje i osposobljavanje za korišćenje instrumenata za pripremu projekata,

– Upoznavanje sa kriterijumima evaluacije kvaliteta projektnih ideja,

– Predstavljanje uspešnih projekata.

Oblasti obuhvaćene seminarom:

– Instrument za pretpristupnu pomoć (Pre-Accession Assistance Instrument – IPA),

– Programi prekogranične saradnje (Cross-Border Cooperation Programme – CBC),

– Analiza zainteresovanih strana,

– Identifikacija problema i formulisanje ciljeva projekta kroz drvo ciljeva i drvo problema,

– Faza planiranja: opšti cilj, specifični ciljevi, rezultati i aktivnosti projekta,

– Formulisanje rezimea projekta (Concept note),

– Pristup logičke matrice (Logical Framework Approach),

– Popunjavanje logičke matrice na osnovu projektnih ideja polaznika,

– Formiranje budžeta projekta u skladu sa pravilima programa.

Nakon realizovanog seminara, polaznici su dobili sertifikate dodeljene od strane Fonda «Evropski poslov» AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.