Komitet regiona: U Evropskoj uniji nezadovoljavajući nivo implementacije prava u oblasti životne sredine

Tokom redovnog zasedanja Komisije za energiju, životnu sredinu i klimu (ENVE) Evropskog Komiteta regiona (CoR) 24.02.2016. godine, glavno pitanje je bilo kako unaprediti implementaciju pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine,  koji mehanizmi i alati mogu biti razvijeni da bi se unapredila administrativna praksa u oblasti monitoringa i izveštavanja usklađenosti prava životne sredine u Evropi. Odgovore na ova pitanja je dao izvestilac Andres Jadla (ET/ALDE), član gradskog veća Rakvera u okviru predloga savetodavnog mišljenja Evropskog komiteta regiona.

U ovom trenutku postoji nezadovoljavajući nivo implementacije prava životne sredine u Evropi, sa nedostatkom koherentnosti i konzistentnosti u izveštavanju preduslova za usklađenost ove oblasti širom Evropske unije. Skupština lokalnih i regionalnih vlasti EU je predložila više mera da bi se unapredilo izveštavanje vezano za životnu sredinu, monitoring i usklađenost, u cilju stvaranja koristi za predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti, koji su zaduženi za izvršenje 70% zakonodavstva koje se odnose na životnu sredinu.

“Prvo treba da uradimo presek stanja u oblasti monitoringa zaštite životne sredine i obaveza koje se odnose na izveštavanje kao i procenu administrativnih troškova koje bi imali gradovi i regije”, predložio je  Andres Jadla. „Predlažemo formiranje ekspertske grupe koja bi dala savete kako podići kvalitet i koherentnost evropskog pravnog nasleđa u oblasti životne sredine i osnaživanja Mreže EU za implementaciju i primenu prava životne sredine (IMPEL)“, dodao je gradski savetnik Rakverea.

Između ostalog, Komitet regiona je predložio automatizaciju i digitalizaciju alata za izveštavanje, izradu vodiča i “alata za evidenciju sprovođenja” kao i promovisanje „Okvira za struktuiranu implementaciju i informacije”. CoR je naglasio specifične primere dobre prakse u monitoringu i izveštavanju u oblasti životne sredine, poput servisa EU za prikupljanje podataka i informacije o vodi (WISE).

“Prostorne informacije i alati za posmatranje zemlje, kao što su GMES, GEOSS i „Eyeon Earth“ treba da budu unapređeni za pojednostavljivanje izveštavanja i monitoringa životne sredine. INSPIRE je ključni instrument e-uprave koji može da pruži efikasnije usaglašavanje sprovođenja propisa EU o životnoj sredini“, dodao je Andres Jadla.

Prilog Komiteta regiona na navedenu temu je tražen od strane Evropske komisije u okviru inicijative  REFIT koja se odnosi na stvaranje bolje regulative EU, jer se provera Evropske komisije o usmeravanju zahteva monitoringa i izveštavanja u oblasti zaštite životne sredine očekuje tokom 2017. godine.

Više informacija: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/environmental-law-in-Europe-how-to-make-it-work.aspx