Konkurs za prijavu na 6. ciklus Specijalističkog programa „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, uz podršku Pokrajinske vlade, u cilјu jačanja pokrajinskih kapaciteta, kroz upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, kao i kroz konkretnu obuku za pisanje i implementaciju evropskih projekata, raspisuje

 

KONKURS ZA VI GENERACIJU POLAZNIKA SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA

„UPRAVLjANјE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE“

 

KOMPLETAN PROGRAM FINANSIRAN JE SREDSTVIMA

AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

_______________________________________________________________

PREDNOSTI PROGRAMA:

 • sticanje kvalifikacija za upravlјanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
 • upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
 • predavači na Programu su stručnjaci sa velikim teorijskim i praktičnim iskustvom u upravlјanju EU fondovima i programima,
 • dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
 • studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
 • širenje mreže potencijalnih partnera,
 • sticanje znanja o upravlјanju projektnim ciklusom,
 • predstavlјanje uspešnih projekata,
 • uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Specijalistički program.

________________________________________________________________

PRAVO DA PREDLOŽE KANDIDATE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU IMAJU:

Jedinice lokalne samouprave, pokrajinska administracija, razvojne agencije, javna i javno-komunalna preduzeća, obrazovne institucije, institucije kulture, organizacije civilnog društva, fakulteti, istraživačke ustanove i druge institucije koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

 

 

USLOVI ZA PRIJAVU NA PROGRAM:

 • Pravo prijave na konkurs imaju:
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći
 • Lica koja rade u institucijama/organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine
 • Saglasnost  institucija/organizacija za učešće kandidata na Programu
 • Mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu)
 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama minimum prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Znanje engleskog jezika na B1 nivou – obavezno znanje engleskog jezika na B1 nivou, kao dokaz potrebno je priložiti uverenje (Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, BULATS (ocena najmanje 40), IELTS level 4 ili više, English TOEFL (ocena najmanje 57), ili druga uverenja (škola stranih jezika, položen ispit na fakultetu i sl.) – za kandidate koji ne prilože uverenje o znanju engleskog jezika, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizovaće testiranje.

_________________________________________________________________

KRITERIJUMI ZA ODABIR KANDIDATA:

 

 

 

MOTIVACIJA

 

Motivacija kandidata za učešće na obuci

 

 

SAGLASNOST

 

Saglasnost  institucije/organizacije za učešće kandidata na obuci

 

 

PREPORUKA

 

Pismo preporuke

 

 

ISKUSTVO

 

Ravnomerna uklјučenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i

implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilјu razmene i

prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada

 

 

LOKACIJA

 

Uklјučivanje kandidata sa teritorija svih opština u cilјu podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine

 

 

OBRAZOVNI PROFIL

 

Ravnomerna zastuplјenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija

 

 

ROD

 

Ravnomerna rodna zastuplјenost kandidata

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM SPECIJALISTIČKOG PROGRAMA:

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula, sa ukupno dvadeset tri nastavne discipline i dve stotine časova aktivne nastave, dve jednodnevne terenske posete i studijskim putovanjem u region EU.

 

1 MODUL

Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja

 

2 MODUL

Upravlјanje lokalnim i regionalnim razvojem

 

3 MODUL

Programi Evropske unije

 

4 MODUL

Upravlјanje projektima

 

 

Ukupno 23 nastavne discipline – fond od 200 časova aktivne nastave

 

 

VREMENSKI OKVIR PROGRAMA:

Početak Programa predviđen je za maj 2019. godine

Završetak Programa predviđen je za decembar 2019. godine

 

NASTAVA ĆE SE IZVODITI PETKOM OD 17:00 DO 20:00 I

SUBOTOM OD 09:00 DO 17:30 ČASOVA.

 

Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, dve jednodnevne terenske posete u Vojvodini, jedno višednevno studijsko putovanje u inostranstvo, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova.

 

MESTO ODRŽAVANЈA:

Na teritoriji grada Novog Sada.

O tačnoj adresi održavanja predavanja polaznici će biti blagovremeno obavešteni.

 

 

 

OBAVEZE POLAZNIKA PROGRAMA:

 

 

Prisustvo na najmanje 70% nastave na svakom pojedinačnom modulu

 

Aktivno učešće na interaktivnim radionicama

 

Prisustvo na minimum jednoj terenskoj poseti

 

Uspešno položen test nakon svakog modula

 

 

POLAZNIK KOJI NE ISPUNI GORE NAVEDENE OBAVEZE GUBI PRAVO NA STICANЈE UVERENЈA

 

 

Uslov za odlazak na studijsko putovanje je najmanje 70% prisustva na svakom modulu koji se do tada održao

 

__________________________________________________________________

 

ROK za dostavlјanje skenirane, potpisane i overene prijave

19. APRIL 2019. GODINE DO 16.00 ČASOVA

 

NAČIN PODNOŠENЈA

 

Prijavni formular možete poslati na fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

 

 

PRIJAVNI FORMULAR MOŽETE PREUZETI OVDE

 

___________________________________________________

OCENA PRIJAVLЈENIH KANDIDATA

Postupak selekcije prijavlјenih kandidata obaviće Komisija imenovana od strane direktora Fonda.

 

 

Komisija će izvršiti ocenu podnetih prijava i sačiniti izveštaj.

__________________________________________________________________

INFORMACIJE I KONTAKT

 

Koordinatori Programa ispred Fonda ,,Evropski poslovi“ AP Vojvodine

 

Dejana Dobrić,

021/310 1562,

dobric@vojvodinahouse.eu

 

 

Jelena Tošković,

021/ 310 2093,

toskovic@vojvodinahouse.eu