POSETA ŠEFA MISIJE OEBS-a U SRBIJI AMBASADORA JANA BERTUA FONDU „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE

Direktor „Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je  šefa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, ambasadora Jana Bratua sa saradnicima.

Ambasador Bratu istakao je da je cilj misije OEBS-a da pomogne Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija radeći sa javnim institucijama, civilnim društvom i medijima u oblastima vladavine prava i ljudskih prava, sprovođenja zakona, demokratizacije i medijskog pluralizma. Takođe, misija se bavi razvojem održivih partnerstava između organa vlasti i civilnog sektora u cilju saradnje na pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, obrazovanja i regionalnog povezivanja i umrežavanja mladih.

Tokom sastanka direktor Fonda predstavio je trenutne aktivnosti Fonda sa posebnim fokusom na saradnju sa jedinicama lokalnih samouprava, a koje za cilj imaju planski doprinos boljem korišćenju lokalnih kapaciteta za apsorpciju sredstava putem eksternih izvora finansiranja. Sistemski pristup lokalu uključuje mapiranje stanja i potencijala vojvođanskih gradova i opština, plansko jačanje administrativnih i instutucionalnih kapaciteta u cilju efikasnije uprave u službi građana, kao i pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz eksternih izvora finansiranja, kao njenog integralnog programskog dela.

Upravo to je prepoznato i kao prva tema zajedničke saradnje, što će Fondu obezbediti značajnu podršku u sprovođenju planiranih ciljeva, a kada je reč o pospešivanju lokalnog i regionalnog razvoja AP Vojvodine.