Uredba (EU) 231/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2014. godine koja uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)

Podrška politici proširenja Evropske unije u narednom periodu biće obezbeđena kroz poseban instrument za finansiranje spoljnih akcija koji predstavlja nastavak prethodno korišćenog instrumenta, te su

Podrška politici proširenja Evropske unije u narednom periodu biće obezbeđena kroz poseban instrument za finansiranje spoljnih akcija koji predstavlja nastavak prethodno korišćenog instrumenta, te su Evropski parlament i Savet 11. marta 2014. godine usvojili Uredbu (EU) br. 231/2014 kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć za period od 2014. do 2020. godine poznatiji pod nazivom IPA II. Kao korisnice IPA II se javljaju države Zapadnog Balkana sa potvrđenom evropskom perspektivom, a to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo(*), Crna Gora, Srbija, Turska i BJR Makedonija, od kojih trenutno Island, Crna Gora, Srbija, Turska i BJR Makedonija imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prioritete za ispunjavanje ciljeva u relevantnim oblastima koje će biti podržane sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II neophodno je definisati okvirnim višegodišnjim strateškim dokumentima koje je utvrdila Komisija za period od 2014. do 2020. godine u partnerstvu sa državama korisnicama pomoći. Opšti cilj: Instrument za pretpristupnu pomoć za period od 2014. do 2020. (IPA II) će podržati države korisnice u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi kako bi se uskladile sa vrednostima Unije i postepeno uskladile sa pravilima, standardima, politikama i praksama Evropske unije sa perspektivom članstva u Uniji. Specifični ciljevi: (a) podrška političkim reformama, (b) podrška privrednom, društvenom i teritorijalnom razvoju sa ciljem postizanja pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, (c) jačanje sposobnosti država korisnica pomoći da ispune obaveze koje proističu iz članstva u Uniji kroz podršku postepenom usklađivanju i usvajanju, sprovođenju i izvršenju pravnih tekovina EU, uključujući pripreme za upravljanje strukturnim fondovima, kohezionim fondom i Evropskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj, (d) jačanje regionalne integracije i teritorijalne saradnje uključujući države korisnice pomoći, članice EU, i gde je prihvatljivo, treće države. Oblasti podrške: (a) reforme za pripreme za članstvo u Uniji i izgradnja institucionalnih kapaciteta, (b) društveno-ekonomski i regionalni razvoj, (c) zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoja ljudskih resursa, (d) poljoprivreda i ruralni razvoj, (e) regionalna i teritorijalna saradnja – višekorisničke i horizontalne akcije kao što su prekogranična, transnacionalna i međuregionalna saradnja. Strateško planiranje: Pomoć će se obezbeđivati na osnovu strateških dokumenata svake države korisnice ili višekorisničkih strateških dokumenata uspostavljenih tokom trajanja višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period od 2014. do 2020. godine koji će sastavljati Komisija u saradnji sa državama korisnicama pomoći. Strateški dokumenti treba da odrede prioritete aktivnosti koji treba da budu u saglasnosti sa ciljevima postavljenim u okviru relevantnih oblasti, a u skladu sa opštim i specifičnim ciljevima Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Strateški dokumenti treba da obuhvate okvirnu raspodelu EU sredstava po oblastima, podeljeno po godinama. Takođe, neophodno je da strateški dokumenti sadrže indikatore za procenu napretka u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Programiranje: Pomoć Unije će se implementirati direktno, indirektno ili kroz zajedničko upravljanje programima i merama. Implementacija može biti u formi godišnjeg, višegodišnjeg programa namenjenog jednoj državi korisnici ili u formi višekorisničkog programa, kao i programa prekogranične saradnje ustanovljenih u skladu sa strateškim dokumentima. Budžet: EUR 11.698.668.000 (4 % sredstava je alocirano za programe prekogranične saradnje sa državama članicama). Finansiranje će biti obezbeđeno kroz dve višegodišnje alokacije koje treba da pokriju prve četiri godine, a potom preostale tri godine.

Uredba (EU) 231/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2014. godine koja uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)