URBACT IV - ПРОГРАМ МЕЂУРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ГРАДОВА 2021-2027

 

Буџет:
Укупан буџет програма је 84,769,799.00 ЕУР у виду гранта за период 2021-2027 а за ИПА партнере грант
Трајање програма:
01. јануар 2021. – 31. децембар 2027.
Додатне информације:

Програм URBACT већ 20 година подржава градове и општине широм Европе да путем размене знања и искуства реше проблеме у локалним заједницама и допринесу бољем квалитету живота својих грађана. До сада је више од 1000 европских градова искористило подршку овог програма и успоставило сарадњу у оквиру преко 150 мрежа. Од ове године Европска унија је на иницијативу Министарства за европске интеграције обезбедила средства за учешће Србије у овом програму. Тиме је нашим градовима и општинама омогућено да кроз пројекте које финансира URBACT програм унапреде своје политике урбаног развоја и побољшају учешће грађана у процесима планирања и спровођења тих политика.

URBACT олакшава размену знања и добре праксе између градова и других нивоа власти. Сврха је промовисање интегрисаног одрживог развоја у градовима, унапређење градске политике и побољшање ефикасности кохезионе политике у градовима.

Програмско подручје URBACT IV покрива земље чланице ЕУ (27), Норвешку, Швајцарску, ИПА земље: Албанију, Црну Гору, Србију, Северну Македонију, Босну и Херцеговину, и остале земље – о сопственом трошку.
Нови регулаторни оквир за период 2021 – 2027. утврђен је прописима за Кохезиону политику. Ови прописи нуде низ подршке европским градовима у циљу решавања диспаритета широм ЕУ. Нагласак на одрживом урбаном развоју и стратегијама територијалног и локалног развоја у оквиру овог новог оквира демонстриран је скупом инструмената кохезионе политике који су стављени на располагање за подршку градовима у дизајнирању и имплементацији њихових урбаних политика.

Нови оквир:
• укључује пет кључних циљева политике од којих су сви релевантни за градове ЕУ. Посебна пажња биће посвећена ПО5 „Европи ближој грађанима подстицањем одрживог и интегрисаног развоја свих врста територија и локалних иницијатива“.
• наводи да Држава чланица треба да користи интегрисане територијалне инвестиције, локални развој предвођен заједницом или други територијални алат који је осмислила држава чланица где подржава интегрисани територијални развој кроз територијалне или локалне развојне стратегије.
• наводи неколико елемената који би требало да буду укључени у територијалне стратегије које се финансирају из Кохезионе политике; дефинисано географско подручје, анализа његових развојних потреба и потенцијала, опис интегрисаног приступа и укључивање партнера у његову припрему и имплементацију.
• наводи неколико елемената који би требало да буду укључени у стратегију локалног развоја коју води заједница.
• наводи да ће најмање 8% средстава ЕРДФ-а (European Regional Development Fund) по држави чланици бити додељено за интегрисани територијални развој фокусиран на урбана подручја (одрживи урбани развој). Посебна пажња ће се посветити решавању еколошких и климатских изазова, посебно транзицији ка климатски неутралној економији до 2050. године, искоришћавању потенцијала дигиталних технологија у иновативне сврхе и подршци развоју функционалних урбаних подручја.
• укључује стварање Европске урбане иницијативе. Иницијатива ће обухватити све урбане области, укључујући функционална урбана подручја, и има два главна правца активности:
1) подршка иновативним акцијама
2) и подршка изградњи капацитета и знања, процене утицаја на територију, развој политике и комуникација.

Европска урбана иницијатива (ЕУИ) ће обезбедити одговарајућу координацију и комплементарност са URBACT -ом.

Специфични циљ: Унапредити институционалне капацитете јавних власти, посебно оних који имају мандат да управљају одређеном територијом, и заинтересованих страна (све области)
Интерег Специфични циљ 1 (ИСО 1): Боље управљање сарадњом кроз јачање институционалних капацитета јавних власти и заинтересованих страна за спровођење урбанистичких територијалних стратегија. Како ће URBACT IV изградити институционалне капацитете градова који су потребни за спровођење територијалних стратегија, он директно доприноси ПО5 „Европи ближој грађанима подстицањем одрживог и интегрисаног развоја свих врста територија и локалних иницијатива“.

Да би се постигао овај циљ, URBACT IV има три циља:
1) Користити транснационалне мреже ради побољшања капацитета европских градова за:
- дизајн и имплементацију Интегрисаних акционих планова повезаних са заједничким изазовима одрживог урбаног развоја,
- преношење успостављене добре урбане праксе,
- израдњу инвестиционих планова за реплицирање елемената урбаних иновативних акција.
2) Побољшати капацитете урбаних актера да дизајнирају и имплементирају политике, праксе и иновације одрживог урбаног развоја на интегрисан, партиципативан и на месту заснован начин.
3) Осигурати да знање и пракса URBACT -а буду доступни урбаним практичарима и креаторима политике како би се укључили у локалне, регионалне, националне и европске урбане политике, посебно кроз Европску урбану иницијативу; и допринос Урбанистичкој агенди за ЕУ.

Приоритет: ПА1 – Промовисање интегрисаног одрживог урбаног развоја кроз сарадњу

Програмски одбор, Радна група и Националне тачке

URBACT IV је заједнички дизајнирао Програмски комитет. Све државе чланице и партнери URBACT III су присутне у Програмском комитету (ПК). Чланови ПK-а су углавном националне или регионалне власти, али такође се састоје од европских организација које представљају градове као што су Eurocity и CEMR, и европске институције као што су Европска комисија и Комитет региона. Састанке ПК је припремила Радна група (РГ). Чланови Радне групе били су Европска комисија, Управљачко тело и Заједнички секретаријат URBACT и државе чланице које су председавале Саветом током програмског периода. Национални URBACT поени су коришћени за промовисање URBACT IV истраживања међу националним актерима и прикупљени су њихови коментари и сугестије у вези са дефинисањем циљева и акција за URBACT IV.

Специфични задаци за припрему Програма сарадње у партнерству 

I.    Анализа и идентификација потреба
II.    Дефинисање циљева, приоритета, акција и индикатора
III.    Алокација средстава
IV.    Консултације на европском нивоу

Након усвајања програмског буџета, ПК одлучује о структури програмског буџета и назначује износе финансирања који ће бити намењени свакој врсти активности.

Програмска област URBACT IV обухвата:

•    Државе чланице ЕУ 27
•    Норвешка
•    Швајцарска
•    ИПА земље: Албанија, Црна Гора, Србија, Северна Македонија, Босна и Херцеговина
•    Остале земље – о сопственом трошку

 • Водеће партнерске организације могу бити тела која се воде по јавном праву, приватне непрофитне институције или међународне организације.

  Приватна профитна предузећа не могу бити водећи партнери.

  Ова широка покривеност захтева координисан приступ принципу партнерства који би требало да функционише на неколико нивоа:

  Ниво програма – надлежни национални органи / актери кохезионе политике као што су Европска урбана иницијатива (ЕУИ), Европска комисија, Европски комитет региона, други Интерег програми/друга релевантна тела на нивоу ЕУ, укључујући мреже, удружења/тела ЕУ одговорна за примена хоризонталних принципа.

  Национални ниво – релевантне националне власти са надлежностима у области одрживог урбаног развоја / национални представници универзитета, истраживачких центара / национално признатих организација социјалних партнера / удружења градова и локалних власти / национално призната пословна удружења / национална тела одговорна за примену хоризонталних принципа.

  Поднационални ниво – регионалне власти / органи управљања програмима кохезионе политике / локалне власти / градови / градске мреже и удружења / тела која раде у области одрживог урбаног развоја

Управљачка структура Програма осигурава да активности буду транспарентне, ефикасне и задовољавају потребе европских градова.

Европска комисија (Генерални директорат за регионалну и урбану политику) надгледа Програм и гарантује да ће активности и даље играти кључну улогу у кохезионој политици ЕУ. Одбор за праћење, који представљају земље чланице и партнери ЕУ, Европска комисија, ИПА земље, Европски комитет региона и Савет европских општина и региона, дефинише стратешки правац програма и доноси одлуке о активностима које је потребно имплементирати. Чланови Мониторинг комитета размењују и потребе градова, тематске приоритете, програмске везе са Европском урбаном иницијативом и кохезиону политику на националном и европском нивоу. Управљачко тело, чији је домаћин Француска Национална агенција за територијалну кохезију (Agence nationale de la cohésion des territoires), задужено је за управљање Програмом. Заједнички секретаријат Програма, са седиштем у Паризу (ФР), спроводи одлуке које је донео Одбор за праћење. Секретаријат осмишљава и спроводи активности везане за циљеве Програма.

Министарство за европске интеграције
Немањина 34, 11000 Београд
Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103
Електронска адреса: office@mei.gov.rs
Ивана Давидовић ivana.davidovic@mei.gov.rs 

Сва релевантна документа можете пронаћи на интернет страници:

https://urbact.eu/

ЕУ позиви

URBACT IV

31. март 2023. - рок за подношење предлога пројекта

Линк