Stručna praksa u Istarskoj županiji u okviru Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u okviru Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, u periodu od 29. juna do 2. jula 2015. godine, održana je stručna praksa u Istarskoj županiji, Hrvatska, imajući u vidu potpisan Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Istarske Županije, kao i to da se Istarska županija pokazala kao primer dobre prakse u korišćenju sredstava iz evropskih fondova.

Pored Fonda, učesnici su bili polaznici prve generacije specijalističkog progrаma celoživotnog učenjа, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Skupštine AP Vojvodine i RTV. Cilј posete je bio da se učesnici bolјe upoznaju sa radom i iskustvima pomenute županije sa programima koji podstiču ruralni i regionalni razvoj, kao i razvoj sektora kulture i medija. Važan deo programa bilo je i upoznavanje polaznika s praktičnom primenom stečenog znanja i primera dobre prаkse u korišćenju sredstаvа iz evropskih fondovа.

Prvog dana studijske posete, pročelnica Upravnog odeljenja za međunarodnu saradnju i evropske poslove, Patrizia Bosich, predstavila je polaznicima Programa projekte finansirane iz EU fondova  „Revitas, Heart of Istria, Adriamuse“, dok je viša stručna saradnica za međunarodne projekte, Bojana Puljko, predstavila projekte „Parenzana“ i „Re.d.d Hill“, koji sutakođe finansirani iz EU fondova. Nakon toga organizovana je poseta Istorijskom i pomorskom muzeju Istre gde je predstavljen projekat „HERA“ finansiran iz IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje. Narednog dana polaznici Programa imali su priliku da posete institucije i udruženja kulture: Savez udruga Rojc, portal Kulturistra, Pula film festival, udruga Metamedij, čiji su predstavnici održali prezentaciju projekta „Creative EU“. Istog dana organizovana je i poseta Agenciji za ruralni razvoj Istre (AZZRI), u Pazinu, gde je predstavljen Strateški plan ruralnog razvoja Istarske županije, edukacijski gastro centar Istre i projekat „KEY Q -Ključ za kvalitetu razvoja i valorizaciju poljoprivredno-prehrambenih resursa na jadranskom području“. Po završetku dana organizovana je poseta Kući fresaka u Draguću, kada je pročelnik Upravnog odeljenja za kulturu Istarske županije, Vladimir Torbica, predstavio projekat  finansiran iz EU fondova „Revitas“. Poslednjeg dana, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su sastanak sa predstavnicima Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli na temu mogućnosti buduće saradnje ove dve institucije.

Zamenica istarskog župana, Viviana Benusi, i pročelnik Upravnog odeljenja za decentralizaciju, lokalnu i regionalnu samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Marin Grgeta, sastali su se učesnicima studijske posete i naglasili da se kroz nove aktivnosti i zajedničke projekte može  produbiti  saradnja Istarske županije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

Stručna praksa u okviru Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” koja se realizovala u Istarskoj županiji imala je podršku u organizaciji i Istarske kulturne agencije i njihove direktorke Aleksandre Vinkerlić.

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u sаrаdnji sа Univerzitetom u Novom Sаdu sprovodi specijаlistički progrаm celoživotnog učenjа zа prvu generаciju polаznikа pod nаzivom „Uprаvljаnje regionаlnim rezvojem kroz EU fondove“. Osnovni cilj Progrаmа predstаvljа upoznаvаnje sа EU procesimа i regionаlnim politikаmа, kаo i sа znаčаjem i mogućnostimа pristupаnjа evropskim fondovimа, rаdi odgovаrаjuće stručne аnаlize problemа regionаlnog rаzvojа u kontekstu EU integrаcijа, а u cilju donošenjа relevаntnih odlukа i zаključаkа prilikom uprаvljаnjа projektimа i kreirаnjа progrаmskih i projektnih dokumenаtа u procesu pristupаnjа Evropskoj uniji. Progrаm je nаmenjen zаposlenimа u jedinicаmа lokаlne sаmouprаve, pokrаjinskoj аdministrаciji, rаzvojnim аgencijаmа, jаvnim i jаvno-komunаlnim preduzećimа, obrаzovnim institucijаmа, institucijаmа kulture, orgаnizаcijаmа civilnog društvа, mаlim i srednjim preduzećimа i preduzetnicimа, fаkultetimа, institutimа i istrаživаčkim ustаnovаmа, drugim institucijаmа koje mogu koristiti sredstvа iz evropskih fondovа.  Prvi semestar je završen, a početak drugog  očekuje se u septembru 2015. godine.