ИНТЕРЕГ ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА

 

Буџет:
65.124.000,00 евра
Трајање програма:
01. јануар 2014. – 31. децембар 2020.
Додатне информације:

Дугорочни циљ: Дугорочни и свеукупни циљ Програма је складни развој региона са интензивираном економском сарадњом кроз одрживо коришћење природних и културних ресурса.

Специфични циљеви:

Како би се постигао овај свеукупни циљ, идентификовано је пет специфичних циљева:

 • Смањење еколошких ризика (нпр. суше, поплаве, град) и превенција негативних ефеката на квалитет водних тела и заштићених подручја природе;
 • Повећавање капацитета граничних прелаза и повезаних транспортних рута кроз промовисање развоја друмског саобраћаја и коришћење одрживих начина транспорта (јавни превоз, бициклизам, водни саобраћај);
 • Стварање заједнички координисаних прекограничних туристичких дестинација на основу комплементарних локалних понуда, како би се осигурао одрживи развој туристичких потенцијала;
 • Промовисање сарадње у области културе, забаве, спорта и заштите природе;
 • Оснаживање капацитета за раст и потенцијала за запошљавање у малим и средњим предузећима (МСП) кроз развој и усвајање нових технологија, процеса, производа или сервиса (није отворено у оквиру Стратешког позива за подношење понуда).

4. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Fond „Evropski poslovi“ APV u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice je završio 4. ciklus Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“.

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program je pružio detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:

 • sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i  zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • umrežavanje među polaznicima.

 

Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja. Način izvođenja nastave je obuhvatio klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, dve jednodnevne terenske posete u Vojvodini, jedno višednevno studijsko putovanje u inostranstvo, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz EU fondova.

Nastava je održavana petkom posle podne i subotom na Univerzitetu Edukons u Sremskoj Kamenici.

Predavači na Programu su bili stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima.

Prednosti Programa:

 • sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
 • upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
 • nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
 • kvalifikovani predavači sa iskustvom,
 • dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
 • studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
 • širenje mreže potencijalnih partnera,
 • sticanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom,
 • predstavljanje uspešnih projekata,
 • uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.

 

Program je namenjen zaposlenima u:

 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
 • visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

Uslovi za prijavu na program:

 • lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
 • lica koja rade u organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
 • saglasnost institucija za učešće kandidata na Programu;
 • mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
 • stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
 • poznavanje rada na računaru (MS Office paket).

Kriterijumi za odabir polaznika:

 • motivacija kandidata za učešće na obuci,
 • saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
 • pismo preporuke,
 • ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija,
 • ravnomerna rodna zastupljenost kandidata.

NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Početak Programa je bio u februaru 2018. godine, a završen je u junu 2018. godine.

Друга генерација полазника Специјалистичког програма под називом „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“ (у даљем тексту Програм) који спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду је успешно завршила Програм. 

Обзиром да се сваке године значајна ЕУ средстава одобравају за спровођење пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу широм Европске уније и држава које се налазе у претприступном процесу, циљ Специјалистичког програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака. Специјалистички програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

 

Као специфични циљеви издвајају се следећи:

 • Стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике;
 • Обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката;
 • Увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије;
 • Разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА);
 • Стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ;
 • Успостављање институционалне мреже између полазника.

Предности Програма:

 • Стицање квалификација за управљање средствима Европске уније
 • Упознавање са правилима и процедурама пројектног финансирања Европске уније
 • Надоградња знања са новинама које доноси финансијска перспектива 2014-2020.
 • Флексибилност у похађању наставе
 • Квалификовани предавачи са искуством
 • Стручна пракса у региону ЕУ
 • Сертификат на крају Специјалистичког програма
 • Ширење мреже потенцијалних партнера
 • Искуства у припреми и имплементацији пројеката
 • Представљање успешних пројеката

Наставни план и програм предвиђа реализацију Програма кроз шест модула (Право и политике европске уније, Регионалне развојне политике и Европска унија, Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката, Основне смернице и принципи програма Европске уније, Програми Европске уније и Евалуација и имплементација пројеката) са укупно 20 наставних дисциплина и оквирним фондом часова од 195 часова активне наставе и 70 часова менторског рада по полазнику.

Временски оквир одржавања Програма је 13 радних недеља (за свих 6 модула). Настава ће се изводити петком после подне и суботом. Начин извођења наставе обухвата класична предавања, интерактивне радионице, приказ студија случајева, као и развој пројектних идеја ради конкурисања за средства из европских фондова. Место одржавања: Ректорат Универзитета у Новом Саду.

Предавачи на Програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима, као што су ИПА програми и програми Европске уније.

Програм је намењен запосленима у:

 • покрајинској администрацији,
 • јединицама локалне самоуправе,
 • развојним агенцијама,
 • канцеларијама за локално-економски развој,
 • општинским туристичким организацијама,
 • јавним и јавно-комуналним предузећима,
 • институцијама културе,
 • организацијама цивилног друштва (удружења грађана, невладине организације итд.)
 • високошколске институције, институтима и истраживачким установама,
 • другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.

Критеријуми за полазнике:

 • Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
 • Лица која се Европском унијом или појединим аспектима њеног деловања баве у оквиру својих радних активности;
 • Мотивисаност кандидата да присуствују свим модулима Специјалистичког програма (мотивационо писмо у оквиру пријавног формулара),
 • Познавање рада на рачунару (MSOffice пакет);
 • Могућност присуства на свим модулима.

Критеријуми за одабир:

 • Равномерна укљученост кандидата са и без искуства, у припреми и имплементацији националних и међународних пројеката, у циљу размене и преношења искустава и између самих полазника током интерактивног рада,
 • Укључивање кандидата из свих општина у циљу подстицања равномерног регионалног развоја на територији АП Војводине,
 • Равномерна заступљеност свих образовних профила високошколских институција.

НАПОМЕНА: Комплетан Специјалистички програм финансиран је средствима Аутономне Покрајине Војводине.

Специјалистички програм је спроведен у периоду од априла до јула 2016. године.

 • Водопривредна предузећа и удружења;
 • Локална и регионална администрација;
 • Хидро-метеоролошке организације;
 • Пољопривредне организације;
 • Организације за заштиту природе (у државном власништву или организације цивилног друштва);
 • Национална, окружна и регионална администрација и њене организације надлежене за развој прекограничног саобраћаја;
 • Железничке институције;
 • Институције надлежне за управљање јавним путевима и развојем;
 • Погранична контрола и царинска управа;
 • Организације надлежне за одржавање саобрац́ајних стајалишта и рада јавног превоза: јавна саобраћајна предузец́а;
 • Регионалне туристичке организације;
 • Локална удружења за управљање туристичким дестинацијама;
 • Јавне установе одговорне за очување и коришц́ење културног или природног наслеђа (нпр. национални паркови, шуме и др.);
 • НВО (нпр. организације цивилног друштва које се баве спортом, културом и младима);
 • Економски кластери, организације за подршку развоју пословања и иновација;
 • Истраживачке и високошколске установе, организације за стручно усавршавање и образовање одраслих;
 • Струковне организације у пољопривреди и преради хране;
 • Развојне агенције итд.

Управљачко тело (Managing Authority - MA)
Министарство спољних послова и трговине

Одељење за програме прекограничне сарадње
Адреса: 1027 Будимпешта, Медве улица 25-29, „B” F30/2

Контакт подаци се налазе на следећем линку:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

Заједнички секретаријат (ЗС)
ЗС је смештен у Széchenyi Programiroda d.o.o. (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.) у Будимпешти и у Сегедину.
H-1053, Budimpešta, Szép улица 2
H-6722, Segedin, Szentháromság улица 34 . (2. спрат)

Контакт подаци се налазе на следећем линку:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

Српско Национално тело 
Министарство за европске интеграције, Влада Републике Србије

Антена ЗС
Седиште  Антене ЗС је у Суботици.
Матије Корвина 17 (HKPC Galleria, 1. спрат)
24000 Суботица,
Србија

Контакт подаци се налазе на следећем линку:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

ЕУ позиви

ИНТЕРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија