TREĆI EVROPSKI ZDRAVSTVENI PROGRAM

Budžet:
449,39 miliona evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Program Evropske unije za zdravstvo

Jovana Rapajić
El. pošta: rapajic@vojvodinahouse.eu

Opšti ciljevi:
 • poboljšanje zdravlja građana Evropske unije i smanjenje nejednakosti na polju zdravlja;
 • podsticanje inovacija u oblasti zdravstva i jačanje održivosti zdravstvenih sistema;
 • bavljenje aktuelnim zdravstvenim problemima u državama članicama EU;
 • podrška i podsticanje saradnje između država članica EU.

R. br.

Specifični ciljevi

Tematski prioriteti

1.

Promovisanje zdravlja, prevencija bolesti i negovanje okruženja koje pruža podršku zdravom stilu života

1.1.           Rizični faktori kao što su upotreba duvana ili pasivno pušenje, štetno konzumiranje alkohola, nezdrave navike u ishrani i fizička neaktivnost

1.2. Oštećenja zdravlja zbog zloupotrebe droga, uključujući informisanje i prevenciju

1.3. HIV/AIDS, tuberkoloza i hepatitis

1.4. Hronična oboljenja uključujući rak, bolesti povezane sa starenjem i neurodegenerativne bolesti

1.5. Zakonodavstvo na području duvanskih proizvoda

1.6. Sistem informacija i znanja u oblasti zdravstva radi doprinosa donošenju odluka zasnovanih na dokazima

2.

Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih opasnosti 2.1. Dodatni kapaciteti naučne ekspertize radi procene rizika;

2.2. Izgradnja kapaciteta usmerenih protiv raznih vidova opasnosti po zdravlje u državama članicama EU, uključujući, po potrebi, saradnju sa susednim zemljama

2.3. Primena zakonodavstva Unije na području zaraznih bolesti i ostalih opasnosti po zdravlje, uključujući one uzrokovane biološkim i hemijskim nesrećama, klimatskim promenama i promenama životne sredine

2.4. Sistem informacija i znanja u oblasti zdravstva radi doprinosa donošenju odluka zasnovanih na dokazima

3.

Podrška inovativnim, efikasnim i održivim zdravstvenim sistemima 3.1. Procena zdravstvene tehnologije;

3.2. Inovacije i e-zdravstvo;

3.3. Predviđanje i planiranje radne snage u zdravstvu;

3.4.  Uspostavljanje mehanizma za udruživanje ekspertize na nivou Unije;

3.5.  Evropsko inovativno partnerstvo za aktivno i zdravo starenje;

3.6. Sprovođnje zakonodavstva Unije u oblasti medicinskih pomagala, medicinskih proizvoda i prekogranične zdravstvene zaštite;

3.7. Sistem informacija i znanja u oblasti zdravstva uključujući podršku Naučnom odboru osnovanom u skladu sa Odlukom Komisije br. 2008/721/EC

4.

Lakši pristup boljem i sigurnijem sistemu zdravstvene zaštite za građane Unije

4.1.  Evropske referentne mreže

4.2. Retke bolesti

4.3. Sigurnost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite

4.4. Preventivne mere protiv antimikrobne rezistencije i za kontrolu infekcija vezanih za zdravstvenu zaštitu

4.5. Primena zakonodavstva Unije u oblasti tkiva i ćelija, krvi, organa

4.6. Sistem informacija i znanja u oblasti zdravstva radi doprinosa donošenju odluka zasnovanih na dokazima

 • Države članice EU
 • Island i Norveška
 • Druge države, posebno države kandidati i potencijalni kandidati, kao i države u okviru  Evropske politike susedstva, koje imaju potpisan sporazum o učešću u Evropskom zdravstvenom programu (Srbija)

 • Legalno osnovane organizacije;
 • Vlasti, javna tela (i ona koja to nisu; istraživačke i zdravstvene institucije, univerziteti i ustanove visokog obrazovanja);
 • Nevladine organizacije;
 • Međunarodne organizacije;
 • Privatne kompanije, itd.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
SEКTOR ZA EVROPSКE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Nemanjina 22-26
11000 Beograd, Srbija

Кontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://ec.europa.eu/chafea/health/national-focal-points/documents/national-focal-points-2020_en.pdf

EU pozivi

TREĆI EVROPSKI ZDRAVSTVENI PROGRAM

02. oktobar 2023. - datum objavljivanja konkursa

31. maj 2024. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

26. septembar 2023. - datum objavljivanja konkursa

13. decembar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

12. januar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

05. oktobar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

20. septembar 2022. - rok za podnošenje predloga projekta

Link