Program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

Budžet:
IPA: 32.398.938,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 38.116.397,65 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
Internet adresa: www.ipacbc-bgrs.eu

Dodatne informacije:

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija je usvojen od strane Evropske Komisije odlukom br. C(2015) 5444, 30. jula 2015.

Interreg - IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija finansira projekte vezane za razvoj održivog turizma, mlade i zaštitu životne sredine.

Prihvatljiva teritorija Programa pokriva teritorije NUTS III regiona ili ekvivalentne, koji se nalaze u pograničnom regionu država partnera, i uključuje bugarske oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil; kao i srpske okruge: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske je imenovano da obavlja funkciju Upravljačkog tela, a Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije je određeno da obavlja funkciju Nacionalnog tela Programa.

Glavna kancelarija Zajedničkog sekretarijata je u Sofiji, u Republici Bugarskoj, a filijala u Nišu, u Republici Srbiji.

Dugoročni cilj: Dugoročni i sveukupni cilj Programa je poboljšanje zdravlja i kvaliteta života ljudi, uz istovremeno jačanje ekonomije pograničnog područja i pretvaranje klimatskih i ekoloških izazova u mogućnosti.

Ciljevi u okviru prioriteta 1:
Cilj 1.1: Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene
infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja
Cilj 1.2: Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU)
2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj.
Cilj 1.3: Promovisanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije gasova
staklene bašte
Cilj 1.4: Promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama i prevencije
rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na
ekosistemima.
Ciljevi u okviru prioriteta 2:
Cilj 2.1: Poboljšanje jednakog pristupa inkluzivnim i kvalitetnim uslugama u
obrazovanju, obuci i celoživotnom učenju kroz razvoj pristupačne
infrastrukture, uključujući podsticanje otpornosti na obrazovanje i obuku na
daljinu i onlajn.
Cilj 2.2: Kultura i turizam Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti
i podsticanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu, i
promovisanje tranzicije sa institucionalne na brigu zasnovanu na porodici i
zajednici
Cilj 2.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju,
socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama
Ciljevi u okviru prioriteta 3:
Cilj 3.1: Unapređivanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti, posebno
onih koji imaju mandat da upravljaju određenom teritorijom, i zainteresovanim
stranama

Srbija, Bugarska

 

Srbija: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug

Bugarska: oblasti Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil

Organi državne uprave, komore, razvojne agencije, naučno-tehnološki parkovi, centri za preduzetništvo, jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove, Lokalne akcione grupe (LAG-ovi), komunalna preduzeća, kompanije, istraživačke/obrazovne/naučne institucije, javne bolnice, domovi zdravlja, organizacije civilnog društva, razne nevladine organizacije, turističke zajednice, mala i srednja preduzeća, iz obe zemlje učesnice.

UPRA­VLjAČ­KO TE­LO PRO­GRA­MA (Ma­na­ging Aut­ho­rity)

Mi­ni­stry of Re­gi­o­nal De­ve­lop­ment and Pu­blic Works.

Di­rec­to­ra­te of Ter­ri­to­rial Co­o­pe­ra­tion Ma­na­ge­ment 9, Ste­fan Ka­radz­ha Str, 1 000 So­fia, Bul­ga­ria

Te­le­fon: +359 2 9405 581

E-mail: e-mrr­b@mrrb.go­vern­ment.bg

 

 

ZA­JED­NIČ­KI SE­KRE­TA­RI­JAT PRO­GRA­MA (Jo­int Sec­re­ta­ri­at)

Mi­ni­stry of Re­gi­o­nal De­ve­lop­ment and Pu­blic Works, 17–19 Ki­ril and Me­to­diy Str, 1202 So­fia, BUL­GA­RIA

Te­le­fon: +359 2 9405 337

E-mail: EGe­or­gi­e­va­@mrrb.go­vern­ment.bg

AN­TE­NA ZA­JED­NIČ­KOG SE­KRE­TA­RI­JA­TA PRO­GRA­MA:

Tr­žno-po­slov­ni cen­tar „Kal­ča“ Obre­no­vi­će­va bb, II sprat, 18000 Niš

Te­le­fon: +381 18 513 224

E-mail: maja.jo­va­no­vic­@mei.go­v.rs­, mi­le­na.jo­va­no­vic­@mei.go­v.rs­, ana.pe­tro­ni­je­vic­@mei.go­v.rs­, sen­ka.jo­ko­vic­@mei.go­v.rs

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici: www.ipacbc-bgrs.eu