Program prekogranične saradnje Crna Gora - Srbija

Budžet:
IPA: 8.400.000,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 9.734.117,65 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
www.cbcsrb-mne.org

Dodatne informacije:

Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Crne Gore realizovaće se u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku 2021-2027 (IPA III) u cilju promovisanja dobrosusedskih odnosa, podsticanja integracije u Uniju i unapređenja socio-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

Pravna osnova za izradu prekograničnog programa: Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. septembra 2021. o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III).

Ovim instrumentom EU nastavlja da pruža pravni okvir za pružanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u njihovim naporima da podstaknu političke, ekonomske i institucionalne reforme s krajnjim ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2021-2027 je treća generacija programa prekogranične saradnje između dve zemlje i podržan je kroz Instrument za pretpristupnu podršku Evropske unije. Uključuje lekcije naučene u okviru implementacije programa prekogranične saradnje 2014-2020 sa istim zemljama učesnicama kako bi se dodatno ojačao i proširio obim saradnje između korisnika. Program je osmišljen na osnovu glavnih nalaza situacione i SWOT analize.

Pri­o­ri­tet 1: Pod­sti­ca­nje za­po­šlja­va­nja, mo­bil­no­sti rad­ne sna­ge i so­ci­jal­na i kul­tur­na in­klu­zi­ja u program­skoj obla­sti

Spe­ci­fič­ni cilj u okvi­ru ovog te­mat­skog pri­o­ri­te­ta je: • Po­bolj­ša­ti kva­li­tet jav­nih zdrav­stve­nih i so­ci­jal­nih uslu­ga za uklju­či­va­nje mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa upro­gram­skoj oblast.

Pri­o­ri­tet 2: Pod­sti­ca­nje tu­ri­zma i kul­tur­nog i pri­rod­nog na­sle­đa

Spe­ci­fič­ni cilj u okvi­ru ovog te­mat­skogpri­o­ri­te­ta je: • Po­bolj­ša­ti i pro­mo­vi­sa­ti za­jed­nič­ki ko­o­r­di­ni­ra­nu pre­ko­gra­nič­nu tu­ri­stič­ku po­nu­du za­sno­va­nu na za­šti­će­nom kul­tur­nom i pri­rod­nom na­sle­đu.

Srbija, Crna Gora

Republika Srbija: 10 opština  (Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin, Vrnjačka Banja i Ivanjica)

Republika Crna Gora: 14 opština  (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine. Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Organi državne uprave, komore, razvojne agencije, naučno-tehnološki parkovi, centri za preduzetništvo, jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove, Lokalne akcione grupe (LAG-ovi), komunalna preduzeća, kompanije, istraživačke/obrazovne/naučne institucije, javne bolnice, domovi zdravlja, organizacije civilnog društva, razne nevladine organizacije, turističke zajednice, mala i srednja preduzeća, iz obe zemlje učesnice.

ZA­JED­NIČ­KI SE­KRE­TA­RI­JAT PRO­GRA­MA

Zo­re To­ma­še­vić 5

31 300 Pri­je­po­lje

E-mail: jts@cbcsrb-mne.org

 

AN­TE­NA ZA­JED­NIČ­KOG SE­KRE­TA­RI­JA­TA PRO­GRA­MA

Ive An­dri­ća 1, 84 000 Bi­je­lo Po­lje, CRNA GORA

Te­le­fon: +382 50 682 202

E-mail: jts@cbcsrb-mne.org

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici: www.cbcsrb-mne.org